HET REGLEMENT

 1. Inleiding

De Kortrijkse Schepen Bijttebier competitie heeft tot doel een voetbalcompetitie te organiseren voor vriendenploegen. Nieuwe ploegen moeten hun kandidatuur stellen om te mogen toetreden (zie toetredingsvoorwaarden onder punt 2.1.). De KSB competitie wordt geleid door de Bestuursraad, die op zijn beurt twee organen telt, de Scheidsrechtersraad en de Sportraad, die, elk afzonderlijk, over een eigen bevoegdheid beschikken.

1.1. De Bestuursraad

De Bestuursraad is samengesteld uit een Algemeen Voorzitter, tevens competitieleider en de voorzitters van de Scheidsrechtersraad en de Sportraad.

De Bestuursraad bepaalt de algemene lijnen waarbinnen de competitie zich afspeelt. Het contact met de ploegen wordt onderhouden door de competitieleider. De Bestuursraad beslist ook over ernstige feiten, meestal na raadpleging van de Sportraad. De Bestuursraad kan een ploeg zelfs in de loop van het seizoen uit competitie nemen.

1.2. De Scheidsrechtersraad

De Scheidsrechtersraad is samengesteld uit een voorzitter, die tevens lid is van de Bestuursraad, en de scheidsrechters. De voorzitter zorgt ervoor dat er voor iedere wedstrijd een scheidsrechter is aangeduid. Indien dit onmogelijk is verwittigt hij hiervan de secretaris van de betrokken ploegen. De scheidsrechters staan in voor het leiden van de wedstrijden waarvoor ze werden aangeduid.

1.3. De Sportraad

De Sportraad is samengesteld uit een voorzitter, die tevens lid is van de Bestuursraad, een secretaris en maximum 3 leden. De Sportraad oordeelt over inbreuken, begaan door de clubs, hun leden of hun supporters, op de voetbalregels en het intern reglement.

1.4. Doel van dit Vademecum

De leden van de Sportraad een leidraad bezorgen bij de uitvoering van hun taak.

Kandidaat deelnemers een beeld ophangen hoe onze competitie in elkaar zit en hen duidelijk maken wat ze moeten doen om te kunnen deelnemen.

De (nieuwe) secretarissen wegwijs maken bij het vervullen van de administratieve taken.

1.5. Nieuwe reglementen - Overgangsmaatregel

Zodra een nieuw of een vernieuwd reglement op de website is gezet, wordt het van kracht, tenzij anders vermeld.

 1. Vraag tot deelname aan de KSB competitie.

2.1. Een nieuwe club.

Een club kan zich kandidaat stellen om deel te nemen aan de Kortrijkse Schepen Bijttebier competitie indien die club voorgedragen wordt door twee aangesloten clubs of een lid van de Bestuursraad. Tevens moeten zij beschikken over een terrein en een nieuwe scheidsrechter aanbrengen, die verklaart minstens de helft van de speeldagen beschikbaar te zijn. Indien dit achteraf niet het geval blijkt te zijn, verliest die ploeg zijn matchen en worden ze 6 speeldagen na het stoppen van de scheidsrechter uit competitie genomen. 6 speeldagen is het maximum, ook indien een 2de sr begint en weer stopt.

Elke nieuwe club, richt zijn kandidatuur per e-mail aan de Bestuursraad via de Algemeen Voorzitter, geeft uitleg over de samenstelling van de ploeg, het terrein waarop en de competitie waarin men gespeeld heeft, referenties die men kan aanhalen, gegevens van de scheidsrechter. Alleen de Bestuursraad is bevoegd de kandidaturen te aanvaarden of te weigeren. Fusies met ploegen van buiten de KSB competitie worden beschouwd als nieuwe ploegen, zij moeten dus de procedure voor het aansluiten van een nieuwe ploeg volgen. We spreken van een fusie als een ploeg 10 nieuwe spelers aansluit. Een nieuwe secretaris en of hulpsecretaris tellen hier mee.

2.2. Een reeds aangesloten club.

Clubs, die het vorige seizoen hebben beëindigd, wachten de richtlijnen van de Bestuursraad af. Zij krijgen een inlichtingenformulier toegezonden dat tegen de daarop vermelde datum moet teruggestuurd worden. Dit formulier dient als inschrijving voor het komende seizoen. Het niet tijdig terugsturen wordt beboet, het niet terugsturen kan tot gevolg hebben dat men niet kan deelnemen aan het volgende seizoen. Inschrijven houdt in dat alle leden van de ploeg de werking en het reglement van de competitie, vervat in dit Vademecum, aanvaarden. De Bestuursraad houdt zich het recht voor een club, die reeds één of meerdere jaren aan de competitie deelneemt, niet uit te nodigen voor het daaropvolgende seizoen.

 1. Inschrijvingsformaliteiten.

3.1. De secretaris.

Iedere ploeg moet één persoon, secretaris genaamd, aanduiden die dan als contactpersoon optreedt tussen zijn club en de KSB competitie. Geen enkel ander lid van de club mag contact opnemen met een bestuurslid van de KSB competitie. De contactpersoon van de KSB competitie is de competitieleider. De secretaris van de club moet bereikbaar zijn via e-mail. De clubnaam voor in de kalender mag niet meer dan 12 lettertekens (spaties inbegrepen) bevatten.

3.2. Inschrijvingsgeld.

Het inschrijvingsgeld wordt bepaald door de Bestuursraad en opgevraagd in 2 delen. Een voorschot tijdens het tussenseizoen samen met de boetes ingeboekt van december tot einde seizoen en het saldo samen met de afrekening van de boetes ingeboekt tot einde november. Dat bedrag omvat alle kosten. Telkens wordt aan iedere club een mail gericht met vermelding van het rekeningnummer en de uiterste datum van betaling. De ploeg, die na die datum betaalt, wordt beboet en krijgt een herinnering. Wie betaalt na de uiterste datum vermeld in de herinnering krijgt een tweede boete en forfaitnederlaag voor iedere match, die gespeeld wordt zonder dat het geld op de rekening staat. Bij niet tijdige betaling kan de Bestuursraad de club elke verdere deelname aan de competitie ontzeggen.

3.3. De waarborgsom.

Deze som, momenteel 100 € wordt opgevraagd als voorafbetaling van geldboeten, die een club worden opgelegd wegens inbreuken begaan door de club zelf, door één van haar spelers of door één van haar supporters. Boetes, opgelopen tijdens het voetbalseizoen, worden afgetrokken van deze waarborg. Tweemaal per seizoen zal de competitieleider aan de clubs vragen om bij te passen tot de integrale waarborgsom. Aan nieuwe ploegen wordt gevraagd die 100 € te betalen na het definitieve aanvaarden van hun kandidatuur.

3.4. De boetes.

Een deel van de kosten van de competitie wordt gefinancierd door het toekennen en innen van boetes. Er wordt naar gestreefd ploegen, die hun best doen om met alles op tijd in orde te zijn en waarvan de spelers zich strikt aan de regels houden, financieel te bevoordelen.

Achteraan vindt men een lijst met mogelijke boetes. Twee keer per seizoen wordt aan iedere club een factuur verstuurd. Indien echter de hoogte van de boete voor de eerste afrekening en tussen de eerste en laatste afrekening het bedrag van € 250 overschrijdt, wordt een tussentijdse uitnodiging tot betaling gestuurd. De ploeg, die na de vermelde datum betaalt, wordt beboet en krijgt een herinnering. Wie betaalt na de uiterste datum vermeld in de herinnering krijgt een tweede boete en een forfait-nederlaag voor iedere match, die gespeeld wordt zonder dat het geld op de rekening staat. Bij niet tijdige betaling kan de Bestuursraad de club elke verdere deelname aan de competitie ontzeggen.

3.5. Spelerslijst - aansluitingskaarten

De spelerslijst, die naar de secretarissen gemaild wordt, moet teruggemaild worden tegen de vermelde datum. Op deze lijst moeten de namen van spelers, die de club verlaten, ingekleurd worden. Indien er spelers van club veranderen binnen de KSB competitie dan vermeldt men naar welke. De aansluitingskaarten van alle niet geschrapte spelers moeten tijdig op het vermelde adres afgeleverd worden. Schrappen is belangrijk omdat er maar 34 spelers per ploeg ingeschreven mogen worden.

De aansluitingskaarten moeten volledig en in BLOKLETTERS ingevuld zijn en voorzien zijn van een DUIDELIJKE en RECENTE foto (gescand mag indien op fotopapier en max. 5 jaar oud) van de betrokken speler. Foto's, waarop een stempel staat mogen het jaar erna niet opnieuw gebruikt worden.

Aansluitingskaarten hebben een geldigheid van 3 jaar. Iedere aansluitingskaart moet worden afgetekend door betrokken speler, waardoor deze aangeeft het KSB reglement te kennen en het te aanvaarden. Een speler kan niet aantreden indien zijn kaart niet is afgetekend.

3.6. Aansluiten nieuwe spelers.

Om een nieuwe speler aan te sluiten moet men een volledig ingevulde kaart voorzien van een duidelijke foto van de speler, SAMEN met een aansluitingsbrief, opsturen. Met duidelijk bedoelen we: een kleurenfoto van het aangezicht, zonder zonnebril of hoofddeksel op. Het licentienr. wordt nooit ingevuld, dit wordt immers steeds toegekend door de KSB competitie. Indien men niet correct handelt, wordt de kaart ongestempeld teruggestuurd en moet men de aanvraag volledig opnieuw doen.

Nieuwe spelers aansluiten kan tot 31/12 middernacht van het lopende seizoen. Er geldt echter een wachttijd van één speeldag tussen het toekomen van de aansluitingskaarten (indien samen met de aansluitingsbrief) op het valideringsadres en het speelgerechtigd zijn van de nieuw aangesloten speler. Een speler is slechts speelgerechtigd wanneer de club in het bezit is van een volledig ingevulde én gevalideerde aansluitingskaart. Aansluitingskaarten, niet voorzien van de geldige valideringsstempel, worden beschouwd als deze van een niet aangesloten speler. Let op: iedere ploeg kan maximum 34 spelers aansluiten. Alleen de Bestuursraad beslist over uitzonderlijke gevallen, maar die moeten dan ook uitzonderlijk zijn.

Tot 31/12 middernacht kan een ploeg maximum 2 inkomende spelers, die in het huidige seizoen al gespeeld hebben bij een andere ploeg uit de KSB competitie, transfereren op voorwaarde dat beide ploegen en de speler akkoord zijn en dat het totaal aantal ingeschreven spelers de 34 niet overschreden wordt.

3.7. Bijkomende voorwaarden.

Spelers, die effectief spelen bij de K.B.V.B., worden niet toegelaten tot de KSB competitie. Uitzondering wordt gemaakt voor spelers, aangesloten bij een provinciale ploeg, die niet in het eerste elftal gespeeld hebben. En voor spelers van een hoger spelende club, die enkel met de studax aantreden. Spelers, die gespeeld hebben met het 1ste elftal van een provinciale ploeg of bij een club uit een hogere reeks van de K.B.V.B., mogen in hetzelfde seizoen pas meedoen in de KSB competitie na een wachttijd van vier weken na hun laatste wedstrijd. Diezelfde wachttijd geldt voor spelers die effectief meegespeeld hebben bij een eerste ploeg uit gelijk welk ander land uit de EU.

Ten einde het vriendschappelijk karakter van de KSB competitie te bewaren zijn spelers, die voor 6 maanden of langer geschorst werden door om het even welke andere sportorganisatie, niet speelgerechtigd bij de KSB competitie, zelfs indien de resterende looptijd van de schorsing minder is dan 6 maanden. Het niet afweten van de schorsing kan niet ingeroepen worden als verzachtende omstandigheid.

Eenmaal een speler aangetreden is voor een ploeg, kan hij niet meer getransfereerd worden naar een andere club van de KSB competitie binnen hetzelfde speelseizoen. De Bestuursraad kan in uitzonderlijke omstandigheden beslissen toch een transfer toe te staan.

Iedere ploeg, die niet beschikt over een vaste scheidsrechter, die minimum 10 matchen fluit, moet iemand ter beschikking stellen als reserve-scheidsrechter. Deze persoon moet inspringen indien er onvoldoende scheidsrechters zijn. Indien een ploeg niemand kan of wil afvaardigen of indien hun scheidsrechter niet kwam opdagen dan worden 3 punten afgetrokken in het klassement en wordt een boete ingeschreven. Nieuwe ploegen moeten een vaste scheidsrechter opgeven. Een scheidsrechter kan niet getransfereerd worden tussen clubs, indien hij niet meer aangesloten is of niet meer wenst aangesloten te zijn bij een club komt hij vast onder KSB.

3.9. GDPR

Door het tekenen van zijn aansluitingskaart gaat de speler akkoord met de bepalingen van dit reglement. Wat de privacy betreft geeft een speler zijn toestemming om de nodige gegevens te verzamelen en op te slaan. Hij weet dat al zijn gegevens enkel offline gebruikt zullen worden met uitzondering van volgende gevallen:

Bij het scoren van doelpunten zal zijn naam, voornaam en aansluitingsnummer vermeld worden op de website.

Ook de opgelopen schorsingen zullen op deze manier op de site vermeld worden.

 1. Indeling van de reeksen - start van de competitie.

De Bestuursraad bepaalt het aantal clubs, die aan de competitie mogen deelnemen. Indien nodig worden die in reeksen ingedeeld. Alleen de Bestuursraad is bevoegd het aantal clubs per reeks aan te passen. Clubs, die voor het eerst deelnemen, starten in de laagste reeks.

De competitie start ten vroegste het eerste weekend na 15 augustus en loopt tot het laatste weekend van april. De clubs moeten IEDERE zaterdagnamiddag vrijhouden, zelfs op zaterdagen waar eerst geen voetbal voorzien was.

 1. Verplaatsen van wedstrijden.

Vóór 1 juli mag men om gelijk welke reden vragen om op één bepaalde zaterdag niet te moeten aantreden. Na 1 juli is dat onmogelijk tenzij uit overmacht. Wie een aanvraag indient na 1 juli wordt beboet, indien de wedstrijd nog kan verplaatst worden. Indien de verplaatste match door omstandigheden niet kan doorgaan krijgt de vragende ploeg een forfait. Deze ploeg krijgt sowieso een boete voor te late aanvraag of voor forfait naargelang de omstandigheden.

Wijzigingen van uur of terrein moeten eerst besproken worden met de tegenstrever en moeten ons, samen met hun goedkeuring, minimum 7 dagen voor de match bereiken.
Indien een ploeg kan bewijzen dat ze voor een geval van overmacht staan (vb: huwelijk eigen speler) dan kunnen ze aanvragen om vroeger of later te spelen op die bewuste zaterdagnamiddag. De tegenstrever is dan verplicht te aanvaarden.

Verplaatsen naar een zaterdagnamiddag op een latere datum kan wel bij het overlijden van een lid van de club.

Die uitgestelde wedstrijd wordt gespeeld op de datum die de competitieleider bepaalt.

 1. Afgelasten van wedstrijden.

De wedstrijden van de KSB competitie worden afgelast door de competitieleiding eventueel in onderling overleg met de sportdiensten. Dit overleg gebeurt telefonisch ten vroegste op vrijdagmorgen. Het resultaat van dit overleg wordt daarna op onze website geplaatst. De matchen op kunstgras gaan dus altijd door, tenzij de velden bedekt zijn met sneeuw.

De afgelaste wedstrijden worden verplaatst naar een vrije zaterdag of naar een vrij terrein. De competitieleider bepaalt welke match naar waar verplaatst wordt. De afgelaste matchen kunnen altijd verplaatst worden naar vrije kunstgrasvelden.

Indien matchen of speeldagen door overmacht niet meer kunnen doorgaan binnen het normale seizoen, dan wordt het klassement op die datum het eindklassement. Bij een eventueel verschil in gespeelde matchen worden de punten aangevuld met het coëfficiënt punten/matchen. Daarna worden op deze basis kampioenen, stijgers en dalers bepaald. Openstaande schorsingen worden meegenomen naar het volgende seizoen.

 1. Modaliteiten in verband met de wedstrijden.

De duur van een wedstrijd is 2 helften van 35 minuten. De competitie volgt de REGELS VAN HET VOETBALSPEL, die gelden bij de K.B.V.B. Tenzij er in dit reglement afwijkingen worden voorzien (vb: de regel over buitenspel anno 2013 wordt niet toegepast). Indien een match gespeeld wordt op een kunstgrasveld zijn alle spelers verplicht voetbalschoenen met multistuds te dragen. De scheidsrechter oefent hierop controle uit en heeft de plicht spelers, die aantreden met het verkeerde schoeisel, de toegang tot het veld te weigeren tot zij de juiste schoenen dragen. Ploegen, die zich niet aan deze regel houden, verliezen de match met forfait. Binnen de omheining van een kunstgrasveld is het ten strengste verboden te roken.

7.1. Verplichtingen van de thuisclub.

Deze moet ervoor zorgen dat het speelveld in goede staat verkeert. Dit sluit onder meer in dat er doelnetten en hoekvlaggen zijn en dat de lijnen zichtbaar zijn. Indien in de loop van de match het kunstlicht uitvalt dan wordt er max. 15' gewacht tot het euvel hersteld is.

Het wedstrijdblad moet aan de scheidsrechter overhandigd worden minstens 20 minuten voor het aanvangsuur en daarna in zijn lokaal verder aangevuld worden.

De thuisclub stelt 2 speelklare ballen ter beschikking waarvan één voor aanvang van de match, samen met het wedstrijdblad aan de scheidsrechter overhandigd wordt. Beide ballen moeten op de juiste druk opgeblazen zijn. De thuisclub zorgt voor de aanwezigheid naast het speelveld van een E.H.B.O.-kist en water.

De thuisclub is verantwoordelijk voor de goede orde naast het terrein. Zonder toestemming van de scheidsrechter mag niemand zich bevinden op minder dan 3 meter buiten de krijtlijnen.

De afgevaardigde van de thuisclub is verantwoordelijk voor de bescherming van de scheidsrechter.

De thuisclub moet binnen de twee en een half uur na het officiële aanvangsuur van de wedstrijd de uitslag per sms doorsturen naar nr.: 0486 24 45 03. Deze verplichting is zelfs van kracht wanneer de wedstrijd onderbroken werd of niet is kunnen doorgaan. Uitgezonderd: bij algemene afgelasting.

De thuisclub geeft de scheidsrechter en de bezoekers aan de rust een verfrissing.

7.2. Plichten gemeen aan beide clubs.

7.2.1. Indien er geen scheidsrechter aanwezig is.

Indien er geen scheidsrechter komt opdagen krijgt de bezoekende club als eerste de kans om iemand uit eigen rangen aan te duiden. Hun keuze is onherroepelijk. Indien de bezoeker weigert een scheidsrechter voor te stellen, dan MOET de thuisclub in een vervanger voorzien. Deze vervanging mag de wedstrijd hoogstens met 15 min. vertragen.

Eens de wedstrijd aangevangen staat de vervangende scheidsrechter in voor de leiding van de volledige wedstrijd. Indien de aangeduide scheidsrechter achteraf toch nog is komen opdagen mag de vervangende scheidsrechter beslissen of hij al dan niet de wedstrijd tot het einde leidt. Indien beide srs een deel van de wedstrijd geleid hebben, wordt de verplaatsingsvergoeding gelijk onder beide verdeeld. Opdat de vervangende scheidsrechter zijn taak naar behoren kan uitoefenen is iedere ploeg verplicht steeds een gele en rode kaart en een fluitje mee te brengen naar de match.

7.2.2. In verband met het wedstrijdblad.

Het KSB bestuur bezorgt iedere ploeg een wedstrijdblad in PDF waarvan zowel de voorkant (te gebruiken als thuisploeg) als de achterkant (te gebruiken als bezoeker) reeds de namen en lic nrs van hun spelers bevatten. Iedere ploeg brengt zijn kant van het wedstrijdblad mee naar de match. De voorkant wordt afgedrukt door de thuisploeg, de achterkant door de bezoekers. De thuisploeg is er verantwoordelijk voor dat beide delen aan elkaar gekleefd worden met lijm.

Het wedstrijdblad moet door beide ploegen aan de scheidsrechter overhandigd worden minstens 20 minuten voor het aanvangsuur en door beide ploegen in zijn lokaal aangevuld worden met de handgeschreven rugnrs van de aanwezige spelers tegen ten laatste 10 minuten voor aanvang van de match. De thuisploeg vult tevens het wedstrijdnummer en de wedstrijddatum in. Uiterlijk 10 min. voor het aanvangsuur van de wedstrijd moet de kapitein zich bij de scheidsrechter aanmelden om het reeds ingevulde wedstrijdblad te tekenen.

Voor men aan het spel deelneemt moet men op het wedstrijdblad ingeschreven staan, dit gebeurt door het invullen van het rugnummer met de hand. Van zodra het rugnummer van de speler is ingevuld wordt hij geacht aanwezig te zijn én aan het spel deelgenomen te hebben (opgelet met geschorsten). Enkel de aanwezige spelers krijgen een rugnummer toegekend, met een maximum van 16 spelers, de 11 veldspelers en de 5 wisselspelers. Men mag rugnummers van spelers invullen tot 16 spelers tot op het einde van de rust. De ploeg vervolledigen tot 11 veldspelers mag heel de match.

Men vult in het voorziene vak de naam in van de wedstrijdafgevaardigde.

Wie kan afgevaardigde zijn? De secretaris, de kapitein, een niet-spelend bestuurslid (een niet-spelende speler?)

De wisselspelers worden ten laatste tijdens de rust aangeduid door het aanbrengen van de letter R naast hun naam in het daarvoor voorziene vakje. Er mag absoluut niets geschrapt worden (zie boetelijst).

Indien ALLE wisselspelers, ten laatste aan de rust, ingebracht werden, dan mag die ploeg nog één (1) vervangen speler terug inbrengen.

De namen van de spelers zijn ingevuld in volgorde van het licentienummer en de aansluitingskaarten moeten in het fotoboekje in dezelfde volgorde geklasseerd zijn.

Van iedere speler, die op het wedstrijdblad is vermeld, moet de aansluitingskaart zijn bijgevoegd. Wie geen of geen volledig ingevulde aansluitingskaart kan voorleggen moet zijn identiteitskaart bijvoegen. Achteraf wordt zijn aansluiting dan gecontroleerd. De aansluitingskaart moet afgetekend zijn vooraleer betrokken speler mag spelen.

Het is de clubs toegelaten tijdens de wedstrijd max. 5 spelers te vervangen doch enkel door spelers, die op het wedstrijdblad staan aangeduid.

Men mag enkel rubrieken, die voorbehouden zijn aan de respectieve clubs, invullen.

7.2.3. In verband met de wedstrijd:

De spelers moeten tijdig aantreden zodat de wedstrijd kan starten op het voorziene uur.

De kleuren van de uitrusting, zoals vermeld op de website, moeten het hele seizoen behouden blijven. Wijzigingen moeten per mail gemeld worden aan de competitieleider. De ploeg, die wijzigt tijdens een seizoen, zal echter voor de rest van het seizoen moeten zorgen dat hun uitrusting verschilt van die van de tegenstrever, zelfs als er op verplaatsing gespeeld wordt.

De kleuren van de veldspelers moeten per club duidelijk verschillen. Alle spelers moeten dezelfde trui dragen. Op vraag van de scheidsrechter voorziet de thuisclub haar spelers van een andere uitrusting, die een andere kleur moet hebben dan de eerste uitrusting. Dit mag de aanvang van de wedstrijd met max. 15 min. vertragen. De kleur van de uitrusting van de doelman moet duidelijk verschillen van deze van zijn eigen spelers én van deze van de tegenstrever, zo niet dan verandert de doelman van trui.

De uitrusting moet genummerd zijn. Deze nrs. mogen echter op de broek staan. Dit maakt het veranderen van uitrusting eenvoudiger. Indien er nrs. op de broek en op de trui staan moeten die dezelfde zijn. De nrs moeten voor het aantreden van de speler op het wedstrijdblad genoteerd worden. Ook de reserve-uitrusting moet voorzien zijn van nrs. tenzij de nrs. op de broek staan.

De kapitein moet een armband dragen, verschillend van kleur met de uitrusting. Ook de afgevaardigde moet een armband te dragen. Hij is dan ook de enige niet speler, die zich in de neutrale zone mag bevinden.

Bij ongeregeldheden is elke club verantwoordelijk voor de daden van zijn eigen spelers en supporters. Daarom moet iedere club een afgevaardigde aanstellen. Deze moet ten allen prijze de orde handhaven. Bij gebrek aan een afgevaardigde oefent de kapitein deze taak uit. Hij is dan ook verplicht alle mogelijke medewerking te verlenen opdat de scheidsrechter de wedstrijd tot het einde kan leiden. Hij moet dus actief zijn spelers én supporters aansporen zich te gedragen.

Indien een club een eerste keer opgeroepen wordt voor wangedrag van spelers of supporters wordt de ploeg bestraft met een boete en krijgt een blaam geldig voor 1 jaar.

Indien een club binnen het jaar na de eerste feiten opnieuw opgeroepen wordt dan kan de sanctie het verliezen van de match in kwestie inhouden, samen met een boete.

Indien een club binnen het jaar na de eerste feiten een derde keer moet verschijnen zal de sportraad een voorstel tot schrapping uit de competitie overmaken aan de Bestuursraad.

Indien een ploeg meent dat zijn tegenstrever fraude pleegt bij het opstellen van spelers, vb.: spelen onder andere naam, dan moet die ploeg bij monde van zijn kapitein aan de scheidsrechter vragen de identiteit van alle spelers van beide clubs te controleren. De scheidsrechter is verplicht hierop in te gaan, beide ploegen zijn dat ook. Deze controle moet aangevraagd worden tijdens de rust of ten laatste 5 minuten na het einde van de match. De spelers moeten zich bij de scheidsrechter melden met hun identiteitskaart bij de hand. De aanvang van de 2de helft mag hierdoor niet verlaat worden. Eventueel wordt de controle pas uitgevoerd na de match.

Een uitgesloten speler moet zich onmiddellijk naar de kleedkamers begeven en van het terrein wegblijven tot na het einde van de wedstrijd, zo niet kan de wedstrijd (definitief) stilgelegd.

 

 1. Het indienen van een klacht.

Wanneer een club meent benadeeld te zijn geweest kan deze club een klacht overmaken aan de Bestuursraad via de competitieleider.

Deze klacht moet aan volgende vormvereisten voldoen:

- Hij moet schriftelijk zijn.

- Hij moet verstuurd worden per e-mail.

- Hij moet verstuurd zijn binnen de 6 kalenderdagen na de feiten. De inkomende datum van de e-mail geldt als bewijs.

- De inhoud mag niet beledigend of kwetsend zijn voor gelijk welke partij.

- Hij mag onder geen beding agressieve taal bevatten.

Een klacht, die niet aan al deze vormvereisten voldoet, wordt onontvankelijk verklaard.

Een klacht, waarin eisen worden geformuleerd of voorwaarden worden gesteld, wordt als ongegrond geklasseerd.

De ploeg, die de klacht indient, moet ook, zo nodig, de bewijzen kunnen voordragen en dit ten laatste op de Sportraad waarin de klacht behandeld wordt.

De competitieleider zal binnen de 48 uur na ontvangst de klacht overmaken aan de Sportraad. In de eerstvolgende vergadering wordt over deze klacht geoordeeld.

De ploeg, waartegen een klacht werd ingediend, moet steeds uitgenodigd worden op de Sportraad en dit door de secretaris van de Sportraad. De klacht kan uitgaan zowel van een andere ploeg uit de competitie als van één van de leden van een Raad. Indien de klacht uitgaat van een andere ploeg stuurt de secretaris van de Sportraad een kopie van de klacht aan de secretaris van de gedagvaarde club. Indien een vlugge beslissing zich opdringt, kan de Bestuursraad steeds een definitieve of voorlopige uitspraak doen.

Indien iemand vaststelt dat een ploeg een speler opstelt, die ook speelt bij een club, aangesloten bij de officiële voetbalbond van een EU-land en daarbij niet voldoet aan de bijzondere voorwaarden, uiteengezet in punt 3.7. kan via zijn secretaris klacht indienen bij de competitieleider. De secretaris vermeldt erbij, bij welke club hij speelt en in welke wedstrijd hij aangetreden is. Verder wordt de klacht anoniem behandeld door de competitieleider. Deze klacht kan ingediend worden tot 6 dagen na het einde van het seizoen.

 1. Verzekeringen.

De Kortrijkse Schepen Bijttebier competitie, de scheidsrechters noch de bestuursleden kunnen aansprakelijk gesteld worden voor een ongeval van spelers of bestuursleden van de aangesloten clubs. De aangesloten clubs zijn immers verplicht hun leden op voldoende wijze te verzekeren tegen ongevallen voor, tijdens of na de wedstrijden. Ook de staat van het terrein of de accommodatie kan geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid, de spelers zijn immers vrij al dan niet aan de match deel te nemen. Elke club staat in voor de verzekering van zijn spelers zowel tegen lichamelijke letsels als voor burgerlijke aansprakelijkheid. De scheidsrechters worden verzekerd door de KSB competitie. De speler of de scheidsrechter die dat wenst kan zich persoonlijk extra verzekeren.

 1.  Het opmaken van de rangschikking, bepalen van dalers, stijgers en kampioenen.

Een winnende ploeg krijgt 3 punten, de verliezer geen enkel. Bij een gelijk spel bekomt iedere club 1 punt. De rangschikking wordt opgemaakt volgens de behaalde punten in dalende volgorde. Bij gelijk puntentotaal gaat die club voor, die het meest aantal wedstrijden heeft gewonnen. Is ook dat gelijk dan gaat de club, die het beste doelpuntenverschil behaalt, voor. Het doelpuntenverschil = de gescoorde doelpunten min de tegendoelpunten. Is ook dat gelijk, dan gaat die club voor, die het meest gescoord heeft. Is alles gelijk dan gaat de ploeg voor die het best gerangschikt staat in de Fair Play.

Iedere ploeg speelt een heen- en een terugwedstrijd tegen elke andere ploeg uit zijn reeks. Kampioen wordt de club, die op het einde van de competitie op de eerste plaats staat van de rangschikking opgemaakt volgens bovenstaande methode.

De ploegen uit de A-reeks, die op de laatste en op de voorlaatste plaats eindigen, spelen het volgende seizoen in de B-reeks. De ploeg uit de B-reeks, die op de eerste plaats eindigt wint de Kampioenentitel en stijgt naar de A-reeks. De tweede in de rangschikking stijgt eveneens naar de A-reeks. Een promotie kan nooit geweigerd worden.

Zolang er minder dan 2/3 van de speeldagen gespeeld werden, wordt de competitie als niet gespeeld beschouwd. Alle ploegen blijven dan in de reeks waar ze dat seizoen speelden.

Bij een onvolledig seizoen, maar wel 2/3 afgewerkt, worden de gespeelde matchen gelijk gezet. Ploegen met minder matchen krijgen per match hun gemiddelde ptn/match erbij.

Opmerking: om het evenwicht tussen de reeksen te bewaren kan de Bestuursraad beslissen om het aantal dalers en/of stijgers aan te passen. De aanpassing gebeurt steeds via een testwedstrijd tussen een mogelijke daler uit de A-reeks en een mogelijke stijger uit de B-reeks. Een vb.: minder ploegen in de A-reeks: 2de B-reeks tegen 3de laatste A-reeks.

 1. Bekerreglement.

11.1. Algemene bepalingen.

In de loop van het competitiejaar wordt een bekercampagne georganiseerd. Iedere club, ingeschreven voor de competitie, is automatisch ook ingeschreven voor de bekercampagne. Bij de trekking zijn er geen bevoordeelde clubs.

De eerstgetrokkene is thuisclub, tenzij zijn thuisterrein niet vrij is op de dag dat de bekerronde voorzien is. In dit geval wordt het thuisvoordeel toegekend aan de andere club. Zijn beide thuisterreinen bezet dan gaat de match door op een terrein aangeduid door de Bestuursraad.

Indien er niet voldoende thuisterreinen beschikbaar zijn worden de terreinen door de Bestuursraad aangeduid. Dit kan voor gevolg hebben dat een ploeg zijn thuisvoordeel verliest ook al is zijn terrein vrij. Deze regeling geldt ook voor uitgestelde competitiewedstrijden.

De bekerwedstrijden worden aanzien als gewone competitiewedstrijden wat betreft:

* verantwoordelijkheid van de thuisclub.

* schorsingen.

* plichten en rechten zoals beschreven in het algemeen reglement.

In geval van extreem veel afgelastingen gaat de competitie voor op de beker.

11.2 De voorronde

Op de eerste algemene vergadering worden alle wedstrijden van de voorronde uitgeloot tussen alle ploegen die inschreven voor de beker.

De winnaars zijn die ploegen die na 70' het meeste doelpunten gescoord hebben.
Bij een gelijke stand na 70' worden er strafschoppen genomen.
Als dat niet is gebeurd gaat de ploeg door die het best geplaatst stond in de Fair Play van het voorgaande seizoen. Kan dit niet dan volgt lottrekking.

De winnaars, en de ploeg die mogelijk bye is, zijn geplaatst voor de 1/8 finales, zij worden aangevuld met de beste verliezers.

Bepaling van de beste verliezers:

De stand na 70' is bepalend.
De beste verliezer wordt bepaald door het doelpuntenverschil (gescoorde doelpunten min tegendoelpunten). De ploeg met het beste saldo gaat door. Bij een gelijk verschil gaat de ploeg door die het meest gescoord heeft. Bij volledige gelijkheid gaat de ploeg door die het best geplaatst staat in de Fair Play van het voorgaande seizoen. Kan dit niet dan volgt lottrekking.

11.3. De finales

Vanaf de achtste finale wordt er gespeeld met rechtstreekse uitschakeling, bij een eventuele gelijke stand na 70 min. worden er strafschoppen genomen. Als dat niet is gebeurd gaat de ploeg door die het best geplaatst staat in de Fair Play stand, opgemaakt tot en met de speeldag van die ronde.

De finales worden betwist op een terrein en een uur die door de Bestuursraad bepaald worden.

 1. De Fair Play beker.

Ten einde het fair en sportief verloop van zowel competitie als bekercampagne te stimuleren wordt een ' Trofee van de Fair Play ' geschonken. De club, die zich - in zijn reeks - het meest sportief getoond heeft over het hele seizoen, ontvangt de trofee.

De trofee wordt uitgereikt op volgende basis:

- de scheidsrechters geven na iedere gespeelde match, zowel voor de competitie als voor de beker, aan iedere club een quotering op 30 punten.

- deze punten worden samengeteld. Van het totaal wordt per gele kaart 5 punten en per rode kaart 10 punten afgetrokken. Ieder verslag dat aanleiding geeft tot een schorsing wordt gelijkgesteld met een rode kaart. Wanneer na een wedstrijd een forfait wordt uitgesproken behoudt de benadeelde club de behaalde punten, uitgezonderd bij fraude. Eventuele gele en rode kaarten uit die wedstrijd worden wel van het totaal afgetrokken.

- het bekomen totaal wordt gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden.

- de club, die - elk in zijn reeks - het beste gemiddelde haalt, krijgt de ' Trofee van de Fair Play ' uitgereikt.

- de club, die eindigt met een gemiddelde van minder dan 70 %, wordt aangespoord tot een sportiever gedrag in het volgende seizoen. De ploeg, die minder dan 60 % behaalt, wordt geschrapt uit de competitie. Dit houdt in dat die club het seizoen erop niet kan inschrijven, ook niet onder een andere naam en dat de spelers niet kunnen aansluiten bij een andere club van de KSB competitie.

Dit is eveneens van toepassing op secretaris en hulpsecretaris van de betrokken ploeg.

 1. De topschuttertrofee

De speler, die – in zijn reeks – het meeste doelpunten scoort, krijgt de topschuttertrofee.

Enkel de matchen van de gewone competitie worden in aanmerking genomen.

Indien men de doelpunten niet onmiddellijk na de wedstrijd inschrijft op het wedstrijdblad dan tellen die doelpunten niet mee in de eindstand, zelfs als ze achteraf aan de verantwoordelijke worden medegedeeld. Dit is ook zo indien naam of licnr. van de speler niet wordt ingevuld of niet overeenkomen.

De scheidsrechter controleert de juistheid van de ingevulde gegevens.

Bij een forfaituitspraak worden de doelpunten van de verliezende partij geschrapt.

 1. Administratieve controles

Elk lid van gelijk welke raad is gerechtigd administratieve controles uit te voeren juist vóór of juist na elke speelhelft van een wedstrijd. De controle zal echter steeds beperkt blijven tot het wedstrijdblad, de aansluitingskaarten en de identiteitskaarten van de op het wedstrijdblad vermelde spelers. Om een vlotte controle mogelijk te maken zullen de kapiteins van beide clubs hun volle medewerking verlenen.

 1. De taak van de afgevaardigde of de kapitein.

De afgevaardigde of de kapitein kan een belangrijke rol spelen in een voetbalwedstrijd. Vooral wanneer er zich problemen voordoen, moet hij op de voorgrond treden. Het is dan ook aan te raden dat de ploegen iemand aanduiden, die enig gezag kan uitoefenen over zijn spelers én over de supporters langs de lijn.

De scheidsrechter is een zeer belangrijke schakel in een voetbalwedstrijd. Hij moet dus door iedereen met respect behandeld te worden.

Zo hij twijfelt over de identiteit van een speler kan hij beroep doen op de kapitein, die verplicht is al het mogelijke te doen om de orde te handhaven en de scheidsrechter ter wille te zijn. Zo deze weigert kan de scheidsrechter een verslag opmaken over het gedrag van de kapitein.

Wanneer de Sportraad oordeelt dat de kapitein van een club niet opgewassen is tegen zijn taak kan zij oordelen dat hij voor een bepaalde of onbepaalde tijd geen kapitein meer kan zijn.

 1. De Sportraad

16.1. Bevoegdheid en samenstelling.

De Sportraad is belast met het uitspreken van vooraf bepaalde sancties wegens inbreuken begaan door clubs, spelers of supporters zowel op als buiten het speelveld en overal waar zich handelingen voordoen die voortvloeien uit een getroffen maatregel of gepleegde inbreuk.

De Sportraad is bevoegd voor het opleggen van schorsingen aan spelers.

De Sportraad is bevoegd voor het opleggen van boetes en forfaitnederlagen aan ploegen.

Indien er zich een feit voordoet waarvoor geen sanctie voorzien is bepaalt de Sportraad de sanctie. De Sportraad beslist ook over wedstrijden, stopgezet wegens incidenten.

Wanneer er beslist moet worden of een wedstrijd opnieuw moet gespeeld worden dan zal de Sportraad zijn advies overmaken aan de Bestuursraad, die de uiteindelijke beslissing neemt.

Bij ernstige feiten zal de Sportraad het onderzoek doen en de partijen aanhoren en daarna zijn advies doorspelen aan de Bestuursraad, die de uiteindelijke beslissing neemt.

De Sportraad is bevoegd om een voortijdige sanctie, wegens het plegen van een ernstige inbreuk, te vellen. Met voortijdig bedoelt men de periode tussen het feit en de datum van de eerstvolgende zitdag van de Sportraad. Een voortijdige sanctie wordt telefonisch en per mail ter kennis gebracht van de secretaris van de club.

De Sportraad omvat maximum 5 leden. Om een geldige uitspraak te kunnen doen moeten minstens 3 leden van de Sportraad aanwezig zijn. Ingeval een lid betrokken partij is, verlaat hij de vergadering voor deze zaak.

16.2. Werking.

Er wordt steeds een uitnodiging gemaild naar de secretaris van de club waarvan vermoed wordt dat die club of een speler ervan een inbreuk heeft begaan.

Men is verplicht op de uitnodiging van de Sportraad in te gaan. Indien men geen gevolg geeft aan de uitnodiging wordt een boete opgelegd. Het niet ontvangen van deze uitnodiging kan echter niet ingeroepen worden als excuus om niet aanwezig te zijn op een vergadering, die aangekondigd staat op de website.

De ploeg, waartegen een klacht werd ingediend, moet ook uitgenodigd worden op de Sportraad en dit door de secretaris van de Sportraad. Deze klacht kan uitgaan zowel van een andere ploeg uit de competitie als van een lid van één van de Raden. Tevens moet gemeld worden waarover de klacht handelt.

Een speler mag zich laten vertegenwoordigen of zich laten vergezellen door een medespeler of bestuurslid. Er worden dus maximaal 2 personen tegelijk op de vergadering toegelaten.

De scheidsrechter wordt eveneens ter zitting opgeroepen. Hij is echter niet verplicht ter zitting te verschijnen tenzij dit hem uitdrukkelijk wordt gevraagd.

16.3. De uitspraak.

Na verhoor, zo nodig na confrontatie, van de betrokkenen wordt de sanctie uitgesproken. Deze wordt door de voorzitter of zijn vervanger ter zitting aan de betrokkenen medegedeeld met vermelding van de kwalificatie, dit echter zonder verantwoording over de strafmaat te moeten afleggen.

De sanctie wordt, door de secretaris van de Sportraad, per mail bevestigd aan de clubsecretaris. De sanctie gaat steeds in op de eerste effectieve speeldag na de uitspraak. Het niet of laattijdig ontvangen van de mail brengt daar geen verandering in.

Tegen de uitspraak van de Sportraad is geen beroep mogelijk.

Wanneer een schorsing meerdere speeldagen omvat, dan volgen deze mekaar onafgebroken op. Eventueel lopen die door in het volgende competitiejaar.

Een effectieve speeldag is een speeldag waarbij de club van de gesanctioneerde in de KSB competitie gespeeld heeft. Schorsingen worden uitgezeten zowel in competitie- als bekerwedstrijden.

Een geschorste speler mag in geen geval op het wedstrijdblad een rugnummer toegekend worden. Een club die een geschorste speler (ook voor 2 x geel) op het wedstrijdblad een rugnr. toekent, wordt bestraft met een forfaituitspraak zelfs indien deze speler niet is aangetreden.

Afhankelijk van de ernst van de feiten kunnen sancties en boetes worden samengevoegd of gecumuleerd.

 1. Sancties

17.1. Sancties toepasselijk op clubs.

Deze bestaan meestal uit geldboeten en worden ambtshalve door de Sportraad toegepast aan de hand van een vooraf bepaald tarief. In deze gevallen is een zitting van de Sportraad overbodig. In uitzonderlijke en zware gevallen of bij herhaling kan de Sportraad de schrapping van een club uit de KSB competitie voordragen aan de Bestuursraad.

17.2. Sancties toepasselijk op de spelers.

Deze worden door de Sportraad uitgesproken ten laste van een speler die een rode kaart werd getoond of die een andere inbreuk heeft gepleegd. Ook voor inbreuken begaan na de wedstrijd of door een speler, die niet aan het spel deelnam, kunnen sancties uitgesproken worden.

17.3. Ambtshalve schorsingen.

Wanneer een scheidsrechter een rode kaart toont voor een professionele fout, zal de speler niet opgeroepen worden naar de Sportraad. In de plaats darvan zal de secretaris van de ploeg een bericht van schorsing ontvangen. Op een 1ste overtreding volgt een ambtshalve schorsing van 1 speeldag. Die speler mag dan niet aantreden tijdens de 1ste speeldag vanaf de 10de kalenderdag volgend op zijn overtreding. Bij recidive wordt de straf telkens verdubbeld.

Een speler, die een 2de gele kaart krijgt, ook in één en dezelfde wedstrijd, mag AMBTSHALVE niet opgesteld worden in de eerste wedstrijd, vanaf de 10de kalenderdag na de wedstrijd, waarin hij zijn 2de gele kaart opliep. Vanaf de 3de kaart in één seizoen wordt de speler voor iedere kaart een speeldag geschorst. Bij zijn 5de kaart mag hij voor de rest van het seizoen niet meer aantreden. De 5de kaart op het einde van het seizoen geeft aanleiding tot een minimum schorsing van 3 speeldagen.

De schorsingen, zowel voor gele kaarten als na uitspraken door de sportraad, worden vermeld op de website van de KSB. Vanaf dat moment zijn de clubs verantwoordelijk voor het langs de kant houden van de geschorste spelers op de data vermeld op de website. Bij het opstellen van een geschorste speler wordt de resterende schorsing ambtshalve verlengd met HET DUBBEL van het aantal opgestelde wedstrijden. De ploeg verliest deze match(en) met forfait. De ploeg krijgt hierover een mail. Indien men binnen de 48u. kan aantonen dat er een fout begaan werd, wordt de bijkomende schorsing opgeschort tot verschijning op de volgende sportraad.

Voor alle andere problemen betreffende de Sportraad moet men contact opnemen met de secretaris van de Sportraad.

17.4. Opmerkingen.

Gele kaarten vervallen automatisch na één jaar en één dag.

Gele en rode kaarten, opgelopen in een stopgezette wedstrijd blijven behouden. Een stopgezette wedstrijd geldt immers ook als een effectieve speeldag in verband met lopende schorsingen.

17.5 Forfait.

Forfait geven binnen de 24 u voor de match, alsook niet opdagen geeft aanleiding tot het schorsen van de ploeg en alle op dat moment aangesloten spelers voor het daaropvolgende seizoen.
Men kan dit vermijden door:
- te besluiten om de ploegen te herverdelen en een onderlinge vriendenmatch te spelen.
- de competitieleider én de tegenstrever langer dan 24u voor de match te verwittigen. Deze laatste mogelijkheid levert echter een flinke boete op van € 250,00.

Bij zo een onderlinge confrontatie moeten minstens 5 spelers aanwezig zijn, zo niet geldt de sanctie als zou niemand aanwezig zijn. Indien de ploeg met voldoende spelers weigert een oefenpartij te spelen worden zij bestraft met de gevolgen van forfait geven.

Wanneer een ploeg moet stoppen wegens te weinig spelers of vrijwillig het veld verlaat dan blijven de kaarten opgelopen in die wedstrijd behouden, maar deze wedstrijd telt niet als effectieve speeldag in verband met de lopende schorsingen van de forfaitgevende ploeg.

Voor de andere ploeg telt deze wedstrijd dus wel als effectieve speeldag i.v.m. de lopende schorsingen. De doelpunten van de forfaitgevende ploeg worden geannuleerd, de andere ploeg behoudt zijn doelpunten tenzij er minder dan 5 gescoord werden. De doelpuntenmakers van de winnende ploeg krijgen hun goals toegekend in de topschutterstrofee.

Bij forfaituitspraak achteraf worden alle gemaakte doelpunten van de verliezende partij geschrapt, de winnaars behouden hun goals. Indien beide tegenstrevers achteraf een forfait-nederlaag krijgen dan bekomen beide clubs nul punten en worden alle goals geschrapt. Kaarten opgelopen in een wedstrijd, waarvoor achteraf een forfaituitspraak, volgt blijven behouden.

De thuisclub moet binnen de twee en een half uur na aanvang van de wedstrijd de uitslag per sms doorsturen naar nr.: 0486 24 45 03. Deze verplichting is zelfs van kracht wanneer de wedstrijd onderbroken werd of niet is kunnen doorgaan. Uitgezonderd: bij algemene afgelasting.

Indien een ploeg geen reserve-scheidsrechter kan of wil afvaardigen dan verliest die ploeg zijn match van die dag met forfait.

Indien een club met voldoende spelers aanwezig is (minimum 7) maar toch wenst om de ploegen te herverdelen en een vriendschapsmatch te spelen dan krijgt de forfaitgevende ploeg 21/30 in de Fair Play stand.

 1. Geldboetes toepasselijk op de clubs.

18.1. Wordt bestraft met een geldboete van 250 €

25001 Niemand aanwezig om een officiële geprogrammeerde wedstrijd af te werken

25002 Indien men als tegenstrever weigert een onderlinge confrontatie af te werken.

18.2. Wordt bestraft met een geldboete van 100 €.

10001 frauduleus opstellen van een niet speelgerechtigde speler.

18.3. Wordt bestraft met een geldboete van 50 €.

5001 opstellen van een geschorste of een niet speelgerechtigde speler.

Een niet speelgerechtigde speler is o.a.

een speler, die in een andere organisatie geschorst is voor 6 maanden of meer,

een speler, die gespeeld heeft bij een club aangesloten bij de K.B.V.B., zonder de wachttijd van 4 speeldagen in acht te nemen.

5002 weigeren kenbaar maken van de identiteit van een of meerdere spelers.

5003 het niet aanduiden of het weigeren van een vervangende scheidsrechter.

5004 vrijwillig verlaten van het terrein door spelers zodat match gestaakt moet worden.

5005 weigering van speler om na een rode kaart naar de kleedkamers te gaan en er te blijven.

5006 het onbetaamd optreden van een supporter.

5007 bevestiging reserve-scheidsrechter komt binnen na de vervaldatum maar voor de start van de kalenderopmaak.

5008 de reserve-scheidsrechter komt niet opdagen.

5009 niet betalen van het lidgeld en/of de boetes voor de vervaldag vermeld op de herinnering.

5010 afwezigheid op een verplichte vergadering van de Bestuursraad of niet verwittigde afwezigheid op de Sportraad.

5011 roken binnen de muren van een sporthal

5012 Uitzonderlijke mogelijkheid om extra speler te schrappen


Let wel: boetes 25001 tot en met 5004 gaan gepaard met een forfaituitspraak, bij herhaling wordt er een voorstel tot schrapping uit de KSB competitie ingediend.

18.4. Wordt bestraft met een geldboete van 30 €.

3001 verwittigde afwezigheid op een vergadering van de Sportraad.

3002 het onbetaamd contact opnemen met enig bestuurslid door een niet bevoegd lid van de ploeg.

3003 niet betalen van het lidgeld en/of de boetes voor de vervaldag vermeld op de factuur.

3004 het laattijdig aanvragen, na 1 juli, om een wedstrijd te verplaatsen naar een andere datum.

18.5. Wordt bestraft met een geldboete van 25 €.

2501 elke toekenning van een directe rode kaart.

2502 opstellen van één of meerdere spelers waarvan de gevalideerde aansluitingskaart niet aanwezig is.

2503 niet tijdig terugsturen/bevestigen van de ploeggegevens.

2504 elk verslag waarbij duidelijk een speler, club of supporter in de fout gaat.

2505 niet tijdig terugsturen van schrappingslijst.

2506 niet tijdig of onvolledig terugsturen van aansluitingskaarten

2508 met te weinig spelers aanwezig zijn, maar toch spelen, ev. na herverdeling van de ploegen.

18.6. Wordt bestraft met een geldboete van 20 €.

2001 niet tijdig mededelen van het resultaat van de wedstrijd door de thuisploeg.

2005 onvoldoende uitrusten van speelveld.

2007 niet tijdig inschrijven voor het nieuwe seizoen.

2010 contact opnemen met een bestuurslid door iemand anders dan de secretaris.

2011 afgevaardigde niet ingevuld op het wedstrijdblad

18.7. Wordt bestraft met een geldboete van 15 €.

1501 niet kunnen of willen verwisselen van trui van spelers en/of doelman.

1502 weigeren medewerking door kapitein.

1504 doorhalen van gegevens op het wedstrijdblad zonder paraaf van de scheidsrechter.

1507 het niet (correct) gebruiken van het wedstrijdblad van het lopende seizoen, alsook het verkeerd invullen ervan.

1510 schoenen afkloppen of reinigen binnen de muren van een sporthal.

18.8. Wordt bestraft met een geldboete van 7 €.

0701 nalaten het wedstrijdblad te tekenen voor of na de wedstrijd.

0702 geen 2 speelklare ballen ter beschikking hebben.

0703 geen verbandkist en/of water met spons ter beschikking hebben.

0704 niet aanduiden met een 'R' van de wisselspelers.

0705 alcohol meenemen in de kleedruimte/langs veld.

0706 elke toekenning van een gele kaart.

0707 het invullen van het rugnummer na het opstellen van een speler.

0708 wedstrijdblad afgeven aan scheidsrechter minder dan 20 minuten voor aanvang match.

0709 niet invullen van het wedstrijdblad in blokletters of onvolledig invullen.

0710 niet dragen door kapitein van de verplichte armband.

0711 niet invullen van de rugnummers op het wedstrijdblad.

0712 niet in blokletters of niet correct invullen van de topschuttertrofee.

0713 niet correct gebruiken van aansluitingsbrief.

0714 aansluitingskaarten niet in fotoalbum of niet in volgorde van wedstrijdblad, lic.nrs niet in oplopende volgorde.

0715 wedstrijdblad ingevuld minder dan 10 minuten voor aanvang match

 1. Sancties toepasselijk op spelers.

19.1. Ten opzichte van officials.

- vrijwillig toebrengen van slagen met verwondingen.

schorsing voor onbeperkte duur die ambtshalve begint onmiddellijk na het plegen van de feiten. De minimumschorsing is 3 jaar. Er is uitsluiting van gratieverlening. Er wordt een voorstel tot definitieve schrapping ingediend.

- vrijwillig toebrengen van slagen zonder verwondingen.

de schorsing gaat ambtshalve in onmiddellijk na het plegen van de feiten met een minimum van 1 jaar. Er kan een voorstel tot schrappen worden ingediend.

- rechtstreeks of onrechtstreeks contact.

de schorsing gaat ambtshalve in onmiddellijk na het plegen van de feiten. De speler blijft geschorst tot verschijning voor de Sportraad.

schorsing van 8 speeldagen tot 2 jaar.

- bedreigingen en/of ophitsing.

schorsing van 4 speeldagen tot 1 jaar.

- ernstige beledigingen.

schorsing van 4 tot 8 speeldagen.

- weigeren medewerking door kapitein.

schorsing van 2 tot 6 speeldagen.

- indien kapitein zijn taak niet naar behoren wil of kan uitoefenen.

verbod om voor een bepaalde of onbepaalde tijd de taak van kapitein op zich te nemen.

(deze schorsing staat los van een eventuele andere sanctie)

- weigeren noemen eigen naam.

schorsing van 2 tot 4 speeldagen.

- weigeren om na rode kaart de kleedkamers te vervoegen.

schorsing van 2 tot 4 speeldagen (komt bovenop de andere schorsing).

- lichte beledigingen en/of kritiek op arbitrage.

schorsing van 1 tot 4 speeldagen.

- onsportieve houding.

schorsing van 1 tot 4 speeldagen.

19.2. Ten opzichte van niet-officials en spelers.

- vrijwillig toebrengen van slagen met verwondingen.

schorsing die ambtshalve begint onmiddellijk na het plegen van de feiten. Achteraf wordt een schorsing bepaald tussen een half seizoen en 2 jaar. Er kan een voorstel tot schrapping ingediend worden.

- spelen onder een andere naam.

schorsing die ambtshalve begint onmiddellijk na het plegen van de feiten. Achteraf wordt een schorsing bepaald tussen 10 speeldagen en 2 jaar. Er wordt een voorstel tot schrapping ingediend.

- rechtstreeks of onrechtstreeks contact met de kans te verwonden.

schorsing van 8 speeldagen tot 1 jaar.

- vrijwillig toebrengen van slagen zonder verwondingen.

schorsing van 4 tot 8 speeldagen.

- natrap.

schorsing van 2 tot 6 speeldagen.

- rechtstreeks of onrechtstreeks contact met tegenstrever.

schorsing van 1 tot 5 speeldagen.

- belediging.

schorsing van 1 tot 4 speeldagen.

- professionele fout.

ambtshalve schorsing van 1 speeldag. Bij recidive binnen de 2 seizoenen wordt de straf telkens verdubbeld.

19.3. Ten opzichte van installaties en materialen.

- beschadiging van onroerende of roerende goederen of materialen, alsook roken in gebouwen.

schorsing van 4 speeldagen tot 2 jaar en betalen van schade.

De club wordt verantwoordelijk gesteld indien de speler(s) de schade niet vergoed(t)(en).

19.4. Opmerkingen.

- bij recidive wordt de voorgeschreven strafmaat verdubbeld. Er is recidive bij feiten, die begaan werden binnen het huidige of vorige seizoen en die onder dezelfde kwalificatie vallen.

- bij feiten, die begaan werden binnen het huidige of vorige seizoen en die onder een andere kwalificatie vallen, is het niet toegelaten de minimumsanctie toe te passen.

- wegens zijn voorbeeldfunctie kan een kapitein, die een rode kaart getoond werd of waartegen een verslag werd gemaakt, geen aanspraak maken op de minimumsanctie, uitgezonderd voor ambtshalve sancties.

- de Sportraad vermeldt, bij de bepaling van de opgelegde sanctie, de kwalificatie van de feiten.

- straffen voor feiten, die niet uitdrukkelijk in de strafnormlijst staan, worden bepaald door de Sportraad.

Koksijde, 30 juli 2023

De samensteller,

Philippe Vangheluwe

Checklist taken secretaris

Inschrijvingsformulier terugsturen.

Voorschot lidgeld en 2de deel boetes vorig seizoen tijdig betalen.

Schrappingslijst mailen en de meeste aansluitingskaarten opsturen naar valideringsadres.

Club vertegenwoordigen op eerste verplichte algemene vergadering in augustus.

Voor iedere wedstrijd zorgen voor:

Een volledige en genummerde voetbaluitrusting

Een armband voor de kapitein en de ploegafgevaardigde.

De aansluitingskaarten van alle op het wedstrijdblad te noteren spelers.

Eigen oefenballen,

Het op tijd (laten) invullen van het wedstrijdblad bij de scheidsrechter.

Het ondertekenen van het wedstrijdblad door de kapitein (10’ voor aanvang match).

Na de wedstrijd ervoor zorgen dat:

Het wedstrijdblad ondertekend wordt door de kapitein.

De door zijn ploeg gescoorde doelpunten ingevuld worden.

Bovendien voor iedere thuiswedstrijd zorgen voor:

Reservetruien.

Het wedstrijdblad (met de bal 20 min. voor aanvang aan de scheidsrechter geven).

Eén wedstrijdbal, te overhandigen aan de scheidsrechter.

Eén reserve voetbal, beide correct opgeblazen.

De staat van het terrein (vb: hoekvlaggen).

E.H.B.O.-kit plus een emmer water met spons.

Een gele en een rode kaart en een fluitje.

Aan de rust: een verfrissing voor iedereen.

Zo nodig zorgen voor een vervangende scheidsrechter.

Ten laatste 2u.30 na aanvangsuur van de wedstrijd de uitslag smsen.

Bij wijziging uitrusting of enig ander gegeven dat direct laten weten aan de competitieleider

Na een rode kaart of een verslag naar de Sportraad gaan.

De website regelmatig controleren op schorsingen.

De overige leden van de club erop wijzen dat hij de enige persoon is waarmee de Bestuursraad kan/wil communiceren.

Ervoor zorgen dat alle schulden tijdig betaald worden.


INHOUDSTABEL

 1. Inleiding
 2. Vraag tot deelname aan de competitie

2.1. Een nieuwe club

2.2. Een reeds aangesloten club

 1. Inschrijvingsformaliteiten

3.1. De secretaris

3.2. Inschrijvingsgeld

3.3. De waarborgsom

3.4. De boetes

3.5. Het aanbrengen van een scheidsrechter

3.6. Spelerslijst - aansluitingskaarten

3.7. Aansluiten nieuwe spelers

3.8. Bijzondere voorwaarden bij die aansluiting

3.9. GDPR

 1. Indeling reeksen - start competitie
 2. Verplaatsen van wedstrijden
 3. Afgelasten van wedstrijden
 4. Modaliteiten i.v.m. de wedstrijden

7.1. Verplichtingen van de thuisclub

7.2. Plichten gemeen aan beide clubs

7.2.1. Afwezigheid scheidsrechter

7.2.2. I.v.m. het wedstrijdblad

7.2.3. I.v.m. de wedstrijd

 1. Het indienen van een klacht
 2. Verzekeringen
 3. Rangschikking, stijgers, dalers, kampioenen
 4. Bekerreglement
 5. De Fair Play beker
 6. De topschutterstrofee
 7. Administratieve controles
 8. De taak van de kapitein
 9. De Sportraad

16.1 Bevoegdheid en samenstelling

16.2 Werking

16.3 De uitspraak

 1. Mogelijke Sancties

17.1. Sancties toepasselijk op clubs

17.2. Sancties toepasselijk op spelers

17.3. Ambtshalve schorsingen

17.4. Opmerkingen

17.5. Forfait

 1. Geldboetes toepasselijk op de clubs
 2. Sancties toepasselijk op spelers

19.1. Voor fouten t.o.v. officials

19.2. Voor fouten t.o.v. niet officials en spelers

19.3. Beschadigen installaties

Checklist taken secretaris